top of page
 • Gdzie i jak często odbywają się próby? / Where and how often do the rehearsals take place?
  Standardowo próby odbywają się dwa razy w tygodniu (wtorki i środy o godz. 18:30) w Oblackim Centrum Edukacji Edukacji i Kultury (Elżbietańska 9 - Gdańsk Główny). Próby mogą odbywać w całym składzie lub w poszczególnych sekcjach głosowych. Kończą się ok. godz. 21:00. W okresach wzmożonej pracy (większe projekty, koncerty, konkursy) spotykamy się niekiedy również w piątki, co jest każdorazowo podawane do wiadomości. Szczególnym czasem dla ćwiczeń są weekendowe zgromadzenia wyjazdowe, podczas których mamy 3 próby dziennie, pozostały zaś czas to integracja, gry terenowe i inne atrakcje. Typically the rehearsals take place twice a week - on Tuesdays and Wednesdays between 18:30 and 21:00 at The Oblate Education And Culture Center (Elżbietańska 9 street, Gdańsk City Centre). Rehearsals can take place with the entire squad or in individual voice sections. During periods of intense work (larger projects, concerts, competitions) we sometimes announce additional rehearsals on Fridays. We also organize special weekend gatherings away from Gdańsk. During such gatherings we have 3 rehearsals a day and the remaining time is spent on integration, outdoor games and other attractions.
 • Jak zostać chórzystą? / How to join us?
  Przeważnie raz do roku organizowana jest rekrutacja – zazwyczaj w okresie jesiennym, o czym informujemy zawsze na naszej stronie, FB i innych mediach. Wybierz pasującą Ci datę i przyjdź na przesłuchanie. Nie musisz przygotowywać żadnego repertuaru. Dyrygent poprosi Cię o wykonanie kilku ćwiczeń. Po pozytywnej decyzji Dyrygenta zostaniesz przyjęty/a w poczet Kandydatów na okres 1 roku, podczas którego będziesz mógł/a wykazać się pracą, frekwencją oraz zaliczeniem wskazanego materiału. Jeżeli oboje będziemy gotowi do dalszej współpracy, staniesz się Członkiem Chóru Music Everywhere. Usually we hold a recruitment event once a year - typically in the autumn. We always announce it on our website, Facebook and other media. Choose a date that suits you and come to an audition. You do not have to prepare any repertoire. Our conductor will ask you to do a few vocal exercises. After positive verification you will join us as a candidate for one year. During this period you will have an opportunity to demonstrate your work, dedication and pass an audition checking your knowledge of the repertoire.
 • Czy można zostać chórzystą nie posiadając doświadczenia muzycznego? / I do not have any musical experience. Can I join the choir?
  Większość z nas nie ma wykształcenia muzycznego, a pierwsze doświadczenie muzyczne zdobywało dopiero w chórze. Co do zasady – każdy może przyjść na przesłuchanie. Obycie z muzyką z pewnością będzie natomiast sporym ułatwieniem podczas - nierzadko - szybkiego tempa pracy. Most of us do not have any formal musical training and got our first experiences in the choir. As a rule anyone can come to the audition. However musical experience will be a facilitation as our pace of work is often fast.
 • Czy można być chórzystą Music Everywhere i śpiewać w innym chórze? / Can I sing in other choirs while singing in Music Everywhere?
  Tak, o ile nie zakłóca to Twojej pracy w naszym zespole. Wolność każdego chórzysty jest dla nas wartością nadrzędną. Mamy również świadomość, iż praca w każdym zespole wokalnym jest ubogacająca, stąd też cieszymy się, gdy nasi chórzyści mają okazję pracować w różnych środowiskach, w których zdobywają i dzielą się swoimi umiejętnościami. Z równie dużą otwartością zapraszamy do współpracy chórzystów innych chórów, najczęściej podczas większych projektów. Rozumiemy też, iż muzyczne upodobania każdego członka zespołu mogą się zmieniać i zradzać w nim potrzebę wykonywania innej muzyki niż ta aktualnie przez nas wykonywana. Yes, if it does not interfere with the participation in our choir. Freedom of every chorister is our primary value. We are also aware that singing in different vocal bands is enriching and are glad if our choristers have an opportunity to work in different environments where they gain and share experience. We also invite members of other choirs to work with us, especially during bigger projects. Besides that it is understandable that musical taste may change over time and motivate some choir members to perform other music than we do.
 • Jak często chór koncertuje? / How often does the choir give concerts?
  Kilka do kilkunastu razy w roku. Występy mają różny charakter – koncerty na zamówienie ze strony instytucji publicznych, organizacji, osób prywatnych; koncerty przy okazji konkursów oraz festiwali; oprawa muzyczna ślubów, uroczystości kościelnych, konferencji, organizacja flash-mobów; nagrywanie materiału audio na zamówienie. Do naszej tradycji należy już coroczny koncert na zakończenie sezonu, który odbywa się przeważnie w czerwcu. A także spontaniczne akcje w plenerze, bramach, środkach komunikacji miejskiej, czy innych miejscach publicznych… everywhere! Several times a year. The performances take various forms: concerts commissioned by public institutions, organizations and individuals, competitions and festivals, musical settings for weddings and religious ceremonies, flash-mobs, audio recording. We traditionally do a concert at the end of the season, usually in June. We also sing spontaneously in the open air, in gates, public transportation or other public places… everywhere!
 • Czy można wynająć chór na imprezę? / Can I hire the choir for my event?
  Tak. Chętnie współpracujemy z instytucjami kulturalnymi, firmami, czy też osobami prywatnymi. Szczegóły odnośnie wynajmu zespołu znajdują się w zakładce „Oferta”. Yes. We are happy to cooperate with cultural institutions, companies and individuals. You can find details on how to hire us in the “Offer” section.
 • Skąd chór pozyskuje fundusze? / How does the choir get funding?
  Chór jako jednostka, niepodlegająca żadnej instytucji, finansowana jest z różnych źródeł. Wśród nich można wymienić: darowizny sponsorów prywatnych, zlecenia koncertowe, nagrody finansowe uzyskane na konkursach, składki chórzystów, dotacje, granty, barter oraz crowdfunding. Sprawozdanie finansowe składane jest corocznie w imieniu chóru przez Stowarzyszenie Music Everywhere, reprezentujące formalnie zespół. The choir as an organization independent of any institution is financed from various sources. These include: donations from private sponsors, ordered concerts, financial prizes won at competitions, member contributions, grants, barter and crowdfunding. Financial statement is submitted annually on behalf of the choir by the Music Everywhere Association which formally represents the choir.
 • Jak często zespół wyjeżdża? / How often does the choir travel?
  Zależy to od planów na dany rok. Był okres, w którym wyjeżdżaliśmy nawet kilkanaście razy w ciągu roku (głównie konkursy) – obecnie jest to kilka wyjazdów w ciągu sezonu - mniejszych lub większych. Wybieramy przeważnie 1-2 konkursy w kraju lub zagranicą, pozostałe wyjazdy wiążą się z koncertami, warsztatami, lub zgrupowaniami. It depends on the plan for the year. There was a period when we traveled several times during the year (mainly for competitions). Currently there are a couple of trips during the season - smaller or larger. We usually choose 1-2 competitions in Poland or abroad. Other travels are for concerts, workshops or training camps.
 • Czy są granice wiekowe dla bycia chórzystą? / Are there any age requirements to join the choir?
  Zasadniczo 18+ W wyjątkowych sytuacjach, kiedy kandydat jest na granicy wieku, decyzję podejmuje Dyrygent. Każdorazowo muszą być natomiast spełnione wymagane przez prawo zezwolenia rodzicielskie. Generally 18+. In special cases when the candidate is just under the age limit, our Conductor decides. However in such cases we require parental permissions required by law.
 • Jaką muzykę chór najczęściej wykonuje? / What music does the choir usually perform?
  Nasze muzyczne serce bije przy szeroko pojętej muzyce współczesnej – świeckiej (pop, musical, jazz, soul, folk), jak i sakralnej (gospel, spirituals, oratoria, msze). Jeżeli sięgamy do muzyki dawnych epok, robimy to bardzo świadomie i w konkretnym celu (zlecony projekt, wymóg konkursu, edukacja i rozwój wrażliwości muzycznej zespołu). Jako chórzyści możemy współtworzyć nasz repertuar, proponując wybrane utwory Dyrygentowi, z czego też nierzadko korzystamy :-) Our musical heart beats for contemporary music - secular (pop, musical, jazz, folk), as well as sacred (gospel, spirituals, oratorios, masses). If we reach for the music of olden times, we do it very consciously and for a specific purpose (commissioned project, competition requirement, education, development of our musical sensitivity). As choristers, we can contribute to our repertoire by proposing selected songs to the Conductor, which we often do :-)
 • Czy można przyjść na jedną z prób, aby zobaczyć pracę zespołu? / Can I come to a rehearsal and see how the choir practices?"
  Pewnie! Nic nie stoi na przeszkodzie, by omówić tę kwestię indywidualnie z Dyrygentem. Sure! Nothing stands in the way of discussing this with the Conductor.
bottom of page